Vietnamdefence.com

 

30 tháng 4 - Ngày hội Non sông!

VietnamDefence - Bất luận thế nào, bất chấp những mưu toan xét lại lịch sử, đối trắng thay đen của kẻ thù và những kẻ vong bản, mãi quốc, Ngày 30 tháng 4 mãi mãi đi vào lịch sử Dân tộc Việt Nam như Ngày Thống nhất Non sông, Đoàn viên Dân tộc.

30 tháng 4 mãi mãi là Ngày Hội Non Sông của Dân tộc Việt Nam!
Tổng Bí thư Lê Duẩn - Kiến trúc sư trưởng Sự nghiệp Thống nhất
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Binh thư đánh Mỹ
Tổng Bí thư Lê Duẩn và Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh

Nhân dân anh hùng, Quân đội Anh hùng, Đảng, Bác và các bậc vĩ nhân, danh tướng làm nên chiến thắng vĩ đại, khép lại chia cắt, thực sự thu non sông về một mối!

Tà không thể thắng chính

Chính nghĩa là sức mạnh tất thắng

Tà không thể thắng chính
Chính nghĩa tất thắng, phi nghĩa tất bại!

Non sông mãi mãi một dải!

Print Print E-mail Print