Vietnamdefence.com

 

Tôn Tử Binh pháp

VietnamDefence - Binh pháp Tôn Tử là bộ binh pháp kinh điển hàng đầu thế giới, được danh tướng các thời đại đề cao, nức tiếng xưa nay. Tác dụng và giá trị của nó, không chỉ hạn hẹp trong phạm vi quân sự, mà các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hoá, kinh tế, đều chịu ảnh hưởng sâu sắc.

Binh pháp Tôn Tử là binh thư cổ nhất, vĩ đại nhất Trung Quốc cổ đại, từ xưa đến nay được xếp đứng đầu trong bộ sách binh thư Trung Quốc “Vũ kinh thất thư”. Người Nhật suy tôn Tôn Vũ là thuỷ tổ của binh học phương Đông, Binh pháp Tôn Tử là thánh điển binh học và là binh thư thời cổ bậc nhất thế giới. Binh thư này có ảnh hưởng lớn đến các nhà cầm quân, giới nghiên cứu lý luận quân sự... của Việt Nam, Nhật Bản, phương Tây, Mỹ và thế giới nói chung.

Mã Nhất Phu đánh giá về Binh pháp Tôn Tử như sau: Ảnh hưởng của cuốn Tôn Tử không chỉ giới hạn ở lĩnh vực quân sự. "Tôn Tử" là phương lược trị quốc của chính trị gia, là tấm gương soi của nhà triết học, là pháp bảo của nhà ngoại giao, là báu vật ở trong con mắt của văn học gia; trong cuộc thương chiến kịch liệt hiện nay, đó cũng là sách giáo khoa chiến lược của những nhà kinh doanh.

Tôn tử Binh pháp gồm 13 thiên:

    Thiên thứ nhất: Kế sách (始計,始计)

    Thiên thứ hai: Tác chiến (作戰,作战)

    Thiên thứ ba: Mưu công (謀攻,谋攻)
   
    Thiên thứ tư: Hình (軍形,军形)

    Thiên thứ năm: Thế (兵勢,兵势)

    Thiên thứ sáu: Hư thực (虛實,虚实)
   
    Thiên thứ bảy: Quân tranh (軍爭,军争)

    Thiên thứ tám: Cửu biến (九變,九变)
   
    Thiên thứ chín: Hành quân (行軍,行军)

    Thiên thứ mười: Địa hình (地形)

    Thiên thứ mười một: Cửu địa (九地)

    Thiên thứ mười hai: Hỏa công (火攻)
   
    Thiên thứ mười ba: Dụng gián (用間,用间)Print Print E-mail Print