Vietnamdefence.com

 

Trịnh Lỗi (? - 1434)

VietnamDefence - Trịnh Lỗi là một trong những tướng lĩnh của Lam Sơn, sát cánh chiến đấu với Bình Định Vương Lê Lợi ngay từ khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vừa mới bùng nổ.

Ông cũng là người từng lớp được nhiều công lao, nhưng rất tiếc những ghi chép tản mạn của sử cũ không đủ để có thể tái hiện lý lịch cuộc đời. Trong điều kiện khó khán đó, chúng tôi xin giới thiệu đoạn viết của Bảng nhãn Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử (Chư thần truyện).

“Trịnh Lỗi người làng Cự Lại, xã Sơn Lạc, huyện Gia Viễn (nay thuộc Ninh Bình - NKT), được ban quốc tính (là họ Lê).

Ông theo vua (Lê) Thái Tổ khởi binh, từng cùng với các ông Lê Lễ (tức Đinh Lễ - NKT), Lê Khang:.. làm tướng, trước sau cùng chống giữ, trải không biết bao nhiêu là gian lao nguy hiểm, được phong tới hàm Thiếu úy.

Tháng giêng năm Đinh Mùi (năm 1427), ta vây hãm thành Đông Đô. Vua sai các tướng đi tuần tra các nơi, ông được lệnh đóng đồn canh giữ cửa Nam.

Năm Thuận Thiên thứ nhất (năm 1428), khi đã bình định xong giặc Ngô, ông được phong là Nhập nội Thị trung. Năm (Thuận Thiên) thứ hai (năm 1429) triều đình dựng biển khắc tên các công thần, ông được phong tước Đình Thượng hầu. Năm (Thuận Thiên) thứ năm (năm 1432), ông được thăng làm Nhập nội Đại Hành khiển Tả Bộc xạ, được tham dự triều chính.

Ngày 7 tháng 11 năm Thiệu Bình thứ nhất (năm 1434), ông qua đời. Triều đình truy tặng ông hàm Bảo chính Công thần, Phụ quốc Thượng tướng quân, Nhập nội Trung thư lệnh, tước Hương hầu, thụy là Trung Giản.

Năm Hồng Đức thứ 15 (năm 1484), được truy tặng tước Tuyên Hy hầu, lại gia tặng hàm Thái úy, tước Đạo Quốc công.

Cháu ông là Hữu Dật và Hữu Do đều làm Chánh đội trưởng trong lực lượng Tùy quân”.

Nguồn: Danh tướng Việt Nam - Tập 1 / Nguyễn Khắc Thuần.-H.: Giáo dục, 1996.

Print Print E-mail Print