Vietnamdefence.com

 

Nam Quốc Sơn Hà

VietnamDefence - Nam Quốc sơn hà, Nam Đế cư.

Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm.

Nhữ đẵng hành khan thủ bại hư

Lý Thường Kiệt

NAM QUỐC SƠN HÀ
南國山河

Nam Quốc sơn hà, Nam Đế cư.
Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm.
Nhữ đẵng hành khan thủ bại hư

Sông núi nước Nam, Vua Nam ở
Rành rành định phận tại Sách Trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.


南國山河
   南 國 山 河 南 帝 居
   截 然 定 分 在 天 書
   如 何 逆 虜 來 侵 犯
   汝 等 行 看 取 敗 虛

Print Print E-mail Print