In bài này
Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh hùng chi hữu chủ
Thứ Bẩy, 12/09/2009 - 6:18 PM
Đánh cho dài tóc,

Đánh để đen răng, 

Đánh cho chích luân bất phản!

Đánh cho phiến giáp bất hoàn!

Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh hùng chi hữu chủ!

Hoàng đế Quang Trung

Đánh cho dài tóc,
Đánh để đen răng, 
Đánh cho chích luân bất phản!
Đánh cho phiến giáp bất hoàn!
Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh hùng chi hữu chủ!

Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ